กลุ่มงานทันตกรรม

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ไม่มีรูป
นายจิระนันท์ โคตรประดา

หัวหน้ากลุ่มงาน

นางสาวณัฐลดา อัมวงศ์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางสาวอัฉรา ไชยบุตร

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางสาวสาวิณี พรมสีหา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางสาวรัชดาภรณ์ แตงชัยภูมิ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางจินตนา แดนรักษ์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางเหรียญทอง สุวรรณการ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางวรษา อินธิสาร

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางสาวพรวิลัย ศรีเภา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นายกษมา พจนา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางสาวญาณติยา ชมภูโคตร

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางสาวอรอนงค์ ไชยคุณ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางทองเนียน อักษรดี

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวพลอย อดิศรกาญจน์

ทันตแพทย์ชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวละอองดาว อมรวิชิตเวช

ทันตแพทย์ชำนาญการ

ไม่มีรูป
นายธนโชติ พยุงรัตน์

ทันตแพทย์ชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวปัญจรีย์ พานพิทักษ์กุล

ทันตแพทย์ชำนาญการ

ไม่มีรูป
นายกันตพงศ์ พูนทรัพย์

ทันตแพทย์ชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวเบญจพร สาขา

ทันตแพทย์ชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวแสงอรุณ กันทะมา

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

ไม่มีรูป
นางนิสสัย ศิริหัตถ์

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

ไม่มีรูป
นางธิติมา โคตรประดา

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

ไม่มีรูป
นางมณีรัตน์ แก้วมีศรี

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

ไม่มีรูป
นางทัดทรวง มาละอินทร์

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

ไม่มีรูป
นางสาวสุวพีร์ สะแสงสาร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวอรญา ศรีนิล

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นายอิทธิกร กาญจนบัตร

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวศิรยา โซ่ธรรม

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวธัญชนก เกียรติอุบลวงษ์

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นายพุฒิพัฒน์ แสนโคตร

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US