กลุ่มงานรังสีวิทยา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ไม่มีรูป
นายคชเบศวร์ คชการ

หัวหน้ากลุ่มงาน

ไม่มีรูป
นายชาญชัย ทิพย์สุวรรณ

หัวหน้างาน

ไม่มีรูป
นายประเวศ สิทธิราช

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

นายพรชัย บุบผาอาจ

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

นายพรพนม ภูทุมมี

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

ไม่มีรูป
นางสาวปวิชญา นามเสนา

นายแพทย์ชำนาญการ

ไม่มีรูป
นายกฤษฎา จรกรรณ์

เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน

ไม่มีรูป
นายอรรถพล มีถาวรกุล

นายแพทย์ปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวมุธิตา อินทร์คูณ

นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวปานรดา สุทธิแพทย์

นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US