ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล

(งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์)

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆภายในโรงพยาบาล

ประชุมแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ระยะที่ 5)

วันที่ 23 มีนาคม 2566 นายแพทย์โสภณ  นิลกำแหง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน เข้าร่วมประชุมแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Govemment Procurement:5 e-GP) (ระยะที่ 5) ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและกำหนดแนวทางการใช้งานผ่านระบบ e-GP 

เอกสารประกอบ :

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US