ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล

(งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์)

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆภายในโรงพยาบาล

อบรมวิชาการ เรื่อง หลักการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 
โดย คุณวนิดา ทองแท้ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
ด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อและคณะ ได้จัดอบรมวิชาการ เรื่อง 
หลักการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล แก่พนักงาน
ของบริษัทรักษาความปลอดภัย B.M.B.P. คลีนนิ่ง เพื่อให้ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจ และปฏิบัติงานได้ถูกต้อง สามารถป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจาย
เชื้อจากการปฏิบัติงานได้ มีวิทยากรจากบริษัทได้ทบทวนการใช้น้ำยาทำลายเชื้อ
ในสิ่งแวดล้อมร่วมด้วย

เอกสารประกอบ :

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US