ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล

(งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์)

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆภายในโรงพยาบาล

เปิดหอผู้ป่วยจิตเวช รพร.สว่างแดนดิน

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เปิดหอผู้ป่วยจิตเวช
จำนวน 10 เตียง เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 รองรับผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดที่
จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อรักษาและบำบัดระยะเฉียบพลัน
ลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ทำร้ายตนเองและผู้อื่นในสังคม

เอกสารประกอบ :

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US