ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล

(งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์)

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆภายในโรงพยาบาล

รับรางวัลหน่วยงานที่มีผล เบิกจ่ายดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 นายแพทย์โสภณ  นิลกำแหง ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน รับรางวัลหน่วยงานที่มีผล
เบิกจ่ายดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ซึ่งจังหวัดสกลนครได้มอบ
รางวัลใบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายดีเด่น ได้แก่
งบส่วนราชการ งบจังหวัด และงบกลุ่มจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ได้ร้อยละ 100 จำนวน 28 หน่วยงาน ซึ่ง รพร.สว่างแดนดิน เป็นหน่วยงาน
ที่เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมทุกประเภทดังกล่าวได้ร้อยละ 100

เอกสารประกอบ :

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US