ประวัติโรงพยาบาล

พ.ศ.2496

เป็นสุขศาลา ตั้งอยู่ริมถนนพลานุกูล โดยมีนายสวัสดิ์ โล่อุทัย เป็นหัวหน้าสถานีอนามัย

พ.ศ.2500

เปลี่ยนเป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง โดยมี นายแพทย์ธวัชชัย เชี่ยวชาญวิทย์ เป็นหัวหน้าสถานีอนามัย

พ.ศ.2517

เปลี่ยนเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัย โดยมี นายแพทย์ชวลิต ทิพยานุรักษ์สกุล เป็นหัวหน้าศูนย์

พ.ศ.2520

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเสด็จมาประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ขนาด 30 เตียง ในวันที่ 16 กันยายน 2520 บนเนื้อที่ราชพัสดุริมถนนภูมิภักดี ตำบลสว่างแดนดิน

ปี พ.ศ. 2496 - พ.ศ. 2520

เกี่ยวกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

พ.ศ.2521

เปิดบริการแก่ประชาชนเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2521 โดยมี นายแพทย์ชาญชัย คุ้มพงษ์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล ( พ.ศ. 2521 - 2530 )

พ.ศ.2522

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินในวันที่ 26 มกราคม 2522

ปี พ.ศ. 2521 - พ.ศ.2522

Picture

พ.ศ. 2523

ก่อสร้างตึกผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง โดยความกรุณา จากพระอุดมสังวรวิสุทธิเถร (พระอาจารย์ วัน อุตตโม) วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนครพร้อมผู้มีจิตศรัทธา และยกฐานะเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ขนาด 60 เตียงในวันที่ 23 เมษายน 2523 โดยมี นายแพทย์ชาญชัย คุ้มพงษ์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล ( พ.ศ. 2521 - 2530 )

พ.ศ.2530

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2530

ปี พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2530

Location

พ.ศ. 2536

พ.ศ.2536 : ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ขนาด 90 เตียง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2536 ก่อสร้างด้วยเงินงบประมาณ โดยมีนายแพทย์วิรัตน์ พุทธิเมธี เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล (พ.ศ.2530 -2539)

ปี พ.ศ. 2536

Location

ปี พ.ศ. 2537

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2537

ปี พ.ศ. 2537

Location

พ.ศ.2539

เป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินขนาด 90 เตียง โดยมี นายแพทย์สมชาย ภาสอาจ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล (พ.ศ. 2539 – 2544 )

ปี พ.ศ. 2539

เกี่ยวกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

พ.ศ. 2544

เป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินขนาด 90 เตียง มี นายแพทย์วิโรจน์ วิโรจนวัธน์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล (พ.ศ. 2544 – 2558)

ปี พ.ศ. 2544 – 2558

เกี่ยวกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

พ.ศ. 2558-2559

ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 128 เตียง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 โดยมี นายแพทย์วิโรจน์ วิโรจนวัธน์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล (พ.ศ. 2558 – 2559)

ปี พ.ศ. 2558 – 2559

เกี่ยวกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

พ.ศ. 2559-2563

ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 320 เตียง ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 โดยมี นายแพทย์วิโรจน์ วิโรจนวัธน์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล (พ.ศ. 2558 – 2563)

ปี พ.ศ. 2559 – 2563

เกี่ยวกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยมี นายแพทย์โสภณ นิลกำแหง เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล (พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน)

ปี พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US