ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคลลากรผู้ที่ยังไม่พิสูจน์และยืนยันตัวตน (หมอพร้อม DID)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน


744

721

23

96.9%

ตารางแสดงข้อมูลแต่ละหน่วยงาน

กลุ่มงาน หน่วยงาน จำนวน % #
กลุ่มงานจักษุวิทยา กลุ่มงานจักษุวิทยา

2/2

100.0%

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม กลุ่มงานกุมารเวชกรรม

3/3

100.0%

กลุ่มงานจิตเวช กลุ่มงานจิตเวช

1/1

100.0%

กลุ่มงานรังสีวิทยา กลุ่มงานรังสีวิทยา

10/10

100.0%

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา

1/2

50.0%

กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานทันตกรรม

28/28

100.0%

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

1/2

50.0%

กลุ่มงานโภชนศาสตร์ กลุ่มงานโภชนศาสตร์

10/10

100.0%

กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม

2/2

100.0%

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก

24/24

100.0%

กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มงานเภสัชกรรม

44/45

97.8%

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์

1/1

100.0%

กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

4/4

100.0%

กลุ่มงานศัลยกรรม กลุ่มงานศัลยกรรม

4/4

100.0%

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู งานกายภาพบำบัด

12/12

100.0%

กลุ่มงานอายุรกรรม กลุ่มงานอายุรกรรม

8/8

100.0%

องค์กรแพทย์ องค์กรแพทย์

10/11

90.9%

กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป

3/3

100.0%

กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานนิติการ

1/1

100.0%

กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานซักฟอก

7/7

100.0%

กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานธุรการทั่วไป

2/3

66.7%

กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานรักษาความปลอดภัย

8/8

100.0%

กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานยานพาหนะ

11/12

91.7%

กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานจัดการของเสียและรักษาฯ

4/4

100.0%

กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มงานพัสดุ

12/12

100.0%

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์

1/1

100.0%

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ งานซ่อมบำรุง เครื่องมือ

2/2

100.0%

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ งานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม

3/8

37.5%

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ งานซ่อมบำรุงทั่วไป

5/7

71.4%

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

6/6

100.0%

กลุ่มงานการเงิน กลุ่มงานการเงิน

7/7

100.0%

กลุ่มงานบัญชี กลุ่มงานบัญชี

4/4

100.0%

กลุ่มงานอำนวยการ กลุ่มงานอำนวยการ

1/1

100.0%

กลุ่มการพยาบาล กลุ่มการพยาบาล

2/2

100.0%

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

1/1

100.0%

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก งานบริการผู้ป่วยนอก

25/25

100.0%

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก งานให้คำปรึกษา TB,AIDS

4/4

100.0%

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก คลินิกโรคเรื้อรัง

11/11

100.0%

กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช

1/1

100.0%

กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช งานการพยาบาลจิตเวช

11/12

91.7%

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด

1/1

100.0%

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด งานการพยาบาลห้องผ่าตัด

26/26

100.0%

กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี

1/1

100.0%

กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี งานการพยาบาลวิสัญญี

11/11

100.0%

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

1/1

100.0%

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน งาน EMS

12/12

100.0%

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน งาน ER

29/30

96.7%

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ศูนย์รับส่งต่อ

1/1

100.0%

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ศูนย์เปล

11/16

68.8%

กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ

1/1

100.0%

กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ งานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ

2/2

100.0%

กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ งานจ่ายกลาง

12/12

100.0%

กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด

1/1

100.0%

กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด งานการพยาบาลผู้คลอด

15/15

100.0%

กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ

1/1

100.0%

กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ งาน CAPD

5/6

83.3%

กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ งานส่องกล้อง

4/4

100.0%

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก

1/1

100.0%

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก งานผู้ป่วยหนัก

24/24

100.0%

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม

1/1

100.0%

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม งานผู้ป่วยในหลอดเลือดสมอง

11/11

100.0%

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม งานผู้ป่วยใน สงฆ์อาพาธ

6/6

100.0%

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม งานผู้ป่วยใน ตึกปาริฉัตร

8/9

88.9%

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม งานผู้ป่วยใน อายุรกรรมหญิง

22/22

100.0%

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม งานผู้ป่วยใน อายุรกรรมชาย

19/19

100.0%

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม

1/1

100.0%

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม

17/18

94.4%

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์

1/1

100.0%

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ งานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์

11/11

100.0%

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช

1/1

100.0%

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช งาน ANC

5/5

100.0%

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช ตึกพวงชมพู

11/11

100.0%

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช งานสูติ-นรีเวช

14/14

100.0%

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม

1/1

100.0%

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม งานกุมารเวชกรรม

15/15

100.0%

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม Sick Newborn , NICU

13/13

100.0%

กลุ่มงานผู้ป่วยนอก กลุ่มงานผู้ป่วยนอก

1/1

100.0%

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

23/23

100.0%

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

1/1

100.0%

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟู

1/1

100.0%

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานป้องกันควบคุมโรคและระบาดวิทยา

1/1

100.0%

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานเวชกรรมปฏิบัติครอบครัวและชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง

24/24

100.0%

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสนับสนุนเครือข่าย

2/2

100.0%

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม คลินิกหมอครอบครัววัดโพธิ์ศรี

1/1

100.0%

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

5/5

100.0%

กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน

7/7

100.0%

กลุ่มงานสุขศึกษา งานสุขศึกษา

1/1

100.0%

กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ งานเวชระเบียน

15/15

100.0%

กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ งานข้อมูลสารสนเทศ

6/6

100.0%

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

2/2

100.0%

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานโสดทัศนศึกษา

4/4

100.0%

กลุ่มงานประกันสุขภาพ กลุ่มงานประกันสุขภาพ

1/1

100.0%

กลุ่มงานประกันสุขภาพ งานประกันสุขภาพ

3/3

100.0%

กลุ่มงานประกันสุขภาพ งานจัดเก็บ

7/7

100.0%

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

2/2

100.0%

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน

1/1

100.0%

->